top of page

כותבי סיפורים

  • כתיבת סיפורי חיים של אזרחים ותיקים.

  • אחריות על מפגשי ההתנדבות, תיעוד הסיפורים ועבודה על פי פורמט העמותה.

 

דרישות התפקיד: 

  • יכולות כתיבה, הקשבה, אמפתיה, סקרנות לסיפורים והתחייבות לסיום כתיבת סיפור חיים אחד לפחות.

  • ההתנדבות הינה דינאמית, משך כתיבת סיפור חיים הוא בין 4-10 מפגשים.

עורכים לשונים

  • עריכת סיפורי חיים.

  • ביצוע הגהה לסיפורים.

  • התאמת הכתיבה לפורמט העמותה.

 

דרישות התפקיד: 

  • ידע בעריכה לשונית ושפה, רצון לעזור לשמר את סיפורי החיים של האזרחים הותיקים.

  • ההתנדבות הינה בזמנים דינאמיים ובהתאם ליכולות המתנדב.

תפקידים פתוחים

bottom of page